Sunday 31 May 2015

How To: Abadoned workshop
Here's next Step-By-Step of mine so you're able to see how this building was made.

At the end of this SBS I put links to material I used because they're really good, easy to use and sometimes unknown to you.

Everything started from MDF board and grind the edges Next I used Styrodur (kind of Syrofoam but with greater density) boards 10mm (white) and made walls from it and Depron boards 5mm (dark grey).

Oto kolejny Step by Step w moim wykonaniu więc możecie zobaczyć jak powstawał poniższy budynek.

Na dole artykułu podam wam linki do nie których materiałów bo są na prawdę fajne a nie zawsze znane.
Wszystko rozpoczęło się od zrobienia podstawy z płyty pilśniowej oraz oszlifowania krawędzi. Następnie użyłem płyt styroduru 10m (biała) i zrobiłem z nich ściany oraz płyty na podkłady podłogowe pod panele (Depron) 5mm (ciemnoszara).


I used needles while glueing - keeping everything in place.

Przy klejeniu bardzo ułatwiają pracę szpilki - ładnie wszystko utrzymują w miejscu.


Here I made first wall 30mm height. Later I saw that for Warhammer minis better would be 25mm but it was bit to late for change.

 Tutaj zrobiony pierwszy murek wysoki na 30mm. Później dopiero zobaczyłem, że jednak do skali figurek Warhammer lepiej by było zrobić wysoki na 25mm ale już było trochę za późno na zmianę.


Next floor is coming. As you can see I put additional pillars to support the roof because Depron boards ate not so hard and could damage in future while gaming.

 Tutaj powstaje kolejne piętro. Jak widzicie włożyłem słupki wsporcze ponieważ zastosowane podkłady do paneli nie są tak sztywne jak lity styrodur więc mogły by się uszkodzić kiedyś przy graniu.


The boards are not lining ideal but after drying the glue I can cut them easily. 

 Położne płyty nie zlewają się idealnie z krawędziami murów ale po wyschnięciu kleju bardzo łatwo się je dotnie.


Next wall (now is 25mm).  Additional with Depron stripes I was making corners and  corner front-ends. With this I masked connections of main walls and made additional details.

 Kolejny murek (teraz już na 25mm). Dodatkowo z pasków Depronu zacząłem robić narożniki i nakładki na nie. Posłużyły one jako maskowanie łączeń głównych białych płyt oraz dodały dodatkowe detale do modelu.


I cut Styrodur on thin stripes and cut small openings to make windows from it.

 Przeciąłem studodur na cieknie paski i wyciąłem małe otwory, które będą służyły za okna.


 From wavy cardboard I made two gates.

 Natomiast w tektury falistej zrobiłem dwie bramy.
From HIPS board I made doors and door lock, handle, hinges and code locks . Always some more details.

 Z płyty HIPS wyciąłem drzwi i zrobiłem zamek, klamkę, zawiasy i panel kodowy do drzwi oraz bram. Zawsze to dodatkowe detale.


With Milliput putty I put different size some rocks next to gate.

Przy użyciu masy Milliput umieściłem kilka kamieni różnej wielkości zaraz obok bramy.


With sanding sponge I gently sand the edges.

 A przy użyciu papieru ściernego na gąbce delikatnie zeszlifowałem niektóre krawędzie budynku.


Recently for the first time I used Acrylic putty and have to say that I liked it much so used it to make Concrete entry to the main gate and to fill some gaps at the ramp.

 Ostatnio pierwszy raz używałem Masy akrylowej u muszę powiedzieć, że przypadłą mi do gustu więc użyłem jej do zrobienia betonowego podjazdu do głównej bramy oraz do wypełnienia małych luk przy rampie.
 With White Glue I put sand and small gravel on the MDF board
 Time for some damages. With small screwdriver and bodkin (can be even pencil) I made holes from firing and ripped out small parts of the walls.

 Wikolem przykleiłem piasek i drobny żwirek na płytę MDF
 Czas na dodanie uszkodzeń. Przy pomocy małego śrubokręta i jakiegoś szpikulca (może być zaostrzony ołówek) zrobiłem dziury po ostrzale oraz odrywałem drobne fragmenty murków żeby to uwydatnić.
 Lets get painting
At the beginning I painted all with cheap akrylik paint but due to the fact that Sturodur on some places is slip and paint didn't cower good so I had to make priming with airbrush with Vallejo Black Primer.

 No to malujemy.
Na początku malowałem całość zwykłą farbą akrylową ale przez to, że styrodur na niektórych powierzchniach jest śliski farba nie kryła za dobrze więc i tak skończyło się jak zwykle więc wziąłem aerogram i poleciałem całość czarnym podkłądem Vallejo.Next with Grey Primer I started slight lightings and shadings.

Następnie przy użyciu szarego podkładu zacząłem delikatne cieniowania
 Brush to the hand - dry-brush with light grey and white on edges and some bigger gravel parts.
With airbrush I painter also gates and doors with steel.

 Pędzle do roboty - drybrush jasnym szarym i białym krawędzi budynku oraz większe kamyki żwiru.
Przy pomocy aerografu pomalowałem jeszcze bramy i drzwi na stalowy kolor.


Concrete slide was painted with Sky Grey.

 Podjazd betonowy pomalowałem jasnym szarym.


With bodkin I made lines and some damages. Here acrylic putty proved itself to be ideal so it will be ma future way of making concrete. 

 Przy użyciu szpikulca wyryłem linie podziału płyt oraz pęknięcia i ubytki. I tutaj właśnie masa akrylowa sprawdziła się idealnie więc już wiem jak będę robił beton na przyszłość.


Light and Dark Grey washes and Oiled Ground put on the lines and cracks.

 Washe Jasny i Ciemny Szary oraz Zaoliwioną Ziemię nałożyłem na linie i pęknięcia.


 Time for pigments. I used rusty, burned umbra and Iron oxide (here was my mistake because after bushing it started to be glossy so had to mask it in next steps).

 Czas na pigmenty. Użyłem rdzawego oraz Palonej Umbry i Tlenku żelaza (i tu był mój błąd bo pigment po przetarciu okazał się błyszczący więc później musiałem go maskować).


Both gates and doors were dry brushed with pigments.

 Obie bramy i drzwi zostały ubrudzone pigmentami na sucho.


Time for first greens.
Recently I started to use material from Woodland Scenics and I'm very pleased. 
Very easy application, lot of materials and great colours.

So lets start.
Scenic Cement (very smooth so ideal to go into gaps and great for application by sprayer). On that go Fine Turf: Earth and Fine Turf: Green Blend .
Next with the White Glue I put Bushes topping.

 Następnie czas na pierwsze zielenie.
Ostatnio zacząłem używać materiałów z Woodland Scenics i jestem bardzo zadowolony z nich. Bardzo proste aplikacje, różnorodne materiały i kolory mi w pełni odpowiadające.

Więc po kolei.
Nałożyłem Scenic Cement (bardzo rozwodniony więc wchodzi idealnie w zagłębienia ale i rewelacyjnie aplikuje się spryskiwaczem (szybko i wygodnie). Na to posypałem Fine Turf: Earth oraz Fine Turf: Green Blend.
Następnie przy pomocy wikolu nakleiłem posypkę Bushes.Time for walls. Again White Glue and Foliage. It's something like fabric and topping - You cut a part and ripped a little with fingers and then just glue to elements.

 Czas na ściany. Ponownie wikol i Foliage. To coś jak by materiał z posypką - odcina sie kawałki i rozciąga w palcach a potem po prostu przyklejam na elementy.

I used dry pigments applied with brush to add some shadings and colours on the upper levels and also on some parts of the walls.

Użyłem pigmentów nakładanych z pędzla i roztartych aby trochę ubrudzić i dodać odcienie na górnych poziomach oraz w pojedynczych miejscach na murach
I wanted to make barrels and crates  with scratches and rust so used Chipping Medium on previous airbrushed metallic layers and after Chipping Medium was dry completely main colours were put.

 Beczki i pojemniki chciałem zrobić porysowane i zardzewiałe więc użyłem Chipping Medium nałożonego na wcześniejsze warstwy metaliczne a po wyschnięciu pomalowałem na poniższe kolory.


The same was done with ammo crates. Additionally I put washes on crates items.

 Tak samo zrobiłem z skrzyniami na amunicje. Tutaj dodatkowo użyłem washy na elementach wyposażenia skrzyń.


And then toothpick and stiff brush + water to make scratches - effect below.

 A potem wykałaczka, ostry pędzel i woda i robimy obtarcia - efekt poniżej.

 To improve corrosion effect I used pigments and Pigment Binder to make it solid. Here first I put Binder with brush on some spots and then showered whole element and then gently hitting on something take off the exes of pigments

 Żeby efekt korozji był jeszcze lepszy użyłem pigmentów oraz Pigment Binder do utrwalenia. Tutaj najpierw nałożyłem pędzlem Pigment Binder na pojedyncze elementy a potem obsypałem element pigmentami i stukają o stół usunąłem namiar pigmentów.
I glued elements with White Glue.

 Elementy mocowałem do dioramy przy pomocy wikolu.
Most of the Greens I sprayed again with Scenic Cement and applied Woodland Turf: Earth Blend and Green Blend. I applied also parts of walls and barrels to make the brushwood and on bushes to blend them better.

Większość elementów zielonych ponownie spryskałem Scenic Cement a następnie posypałem Woodland Turf: Earth Blend oraz Green Blend. Posypałem też częściowo beczki jako imitacje zarośnięcia. Posypka również poszła na Clump Foliage przez co zrobiły się przejścia kolorów.

As you can see Turf was put also on Concrete elements to make it overgrown and old.

Jak widzicie Turf poszedł też na elementy betonowe przez co finalnie dostałem mocno zarośnięty i stary budynek.


Sadly last pictures are not the best because the building is large (38x28x19 cm) that made problems while taking the pictures :)
Write do you like it and maybe give some ideas of new dioramas or Hot To tutorials.
Here's also list of some materials used plus links to producers (so you can see how they are making terrains) and to the shop were they're available (because Woodland Scenics is hard to get in my region)

Niestety ostatnie zdjęcia nie są idealne ale budynek jest tak duży (38x28x19 cm) że sprawił problemy przy zdjęciach :)
Napiszcie jak wam się podoba i możecie mi dać pomysły na nowe dioramki i poradniki How To:
Poniżej lista części użytych materiałów plus linki do producenta (zobaczcie jak oni robią swoje tereny) oraz do sklepu gdzie są dostępne (niestety Woodland Scenics jest u nas sałbo dostępny a za naszymi namowami poszerzył swoją ofertę właśnie o te elementy).

Better pictures:

List:
Woodland Scenics:
Foliage - Light Green & Medium Green
Turf: Fine Turf Eartf Blend & Green Blend
Bushes: Medium Green
Scenic Cement
Scenic SprayerVallejo:
Black Primer
Grey Primer
Paints Model Color, Game Color, Game Air, Model Air

Other/ Różne:
Sturodur board
Depron board
MDF board
HIPS Plystyren sheet
White Glue
Acrylic Putty
Barrels and Ammo crates

 
 Woodland Scenics Assortment

 Vallejo Assortment


Cheers / Pozdrawiam
Kender

No comments:

Post a Comment