Thursday 25 February 2016

Review of Lootpile accesories / Recenzja akcesoriów z Lootpile

About 10 months ago I got into my hands things from Lootpile.eu and so it's time for evaluation.

Około 10 miesięcy temu dostały się w moje łapki rzeczy z Lootpile.eu a więc nadszedł czas oceny.

What I have:

     Synthetic brushes round and flat
     Set Cutting mat, knife blades and aluminum ruler
     Stand for brushes
     The glass dome


Co mam:
 • Pędzle syntetyczne okrągłe i płaskie
 • Zestaw Mata do cięcia, nożyk z ostrzami i aluminiowa linijka
 • Stojak na pędzle
 • Szklana kopuła wystawowa

Brushes / PędzleEach brush is packed separately in the package and top is protected with plastic tube.

Każdy pędzel pakowany jest osobno w opakowanie oraz włosie zabezpieczone plastikową rurką.Signs are clearly visible and the symbol "synthetic" is placed as an inscription

Oznaczenia są dobrze widoczne oraz oznaczenia "Syntetyczne" jest umieszczone jako napis


 and as the color of the tip of the handpiece.

     Orange color - synthetic brush
     Green - brush natural

For such a determination should be Lootpile high fives because the color system is the simplest and best.


 oraz jako kolor końcówki rękojeści.
 • Kolor pomarańczowy - pędzel syntetyczny
 • Kolor zielony - pędzel naturalny
Za takie oznaczanie należy się Lootpile przybicie piątki bo system kolorystyczny jest najprostszy i najlepszy.

After opening literally a single hair loose but can be easily removed with a scalpel.

Po otwarciu dosłownie pojedyncze włosia są luźne ale można je łatwo usunąć skalpelem.


 After about 10 months, of average of intensive painting brushes can already be assessed .

The only brush wear is visible at the very end of the hairs - delicate hook. Unfortunately, this is the motto of synthetic brushes of all manufacturers so Lootpile with their brushes falls very well.


 Po ok 10 miesiącach średnio intensywnego malowania można już ocenić pędzle.

Jedyne zużycie pędzla widoczne jest tylko na samej końcówce włosia  - delikatny haczyk. Niestety jest to dewiza pędzli syntetycznych wszystkich producentów więc Lootpile ze swoimi pędzlami wypada bardzo dobrze.


 Flat brush was perhaps the most massacred by me because I did drybrush on everything I had.
The bristles are still holding up well despite the dirt and gentle rounding ends.


Pędzel plaski był chyba najbardziej masakrowany przeze mnie ponieważ robiłem nim drybrush wszystkiego co miałem.
Włosie nadal dobrze się trzyma pomimo zabrudzeń i delikatnego zaokrąglenia końcówek.


Cutting mat, knife blades and aluminum ruler /
 Mata do cięcia, nożyk z ostrzami i aluminiowa linijka


This set pleased me very much.
First: Lootpile is probably the first manufacturer to do a full complete set of cutting.

We have here:

 1.  Self healing mat
 2.  Knife  with scalpel blades
 3.  Aluminum ruler

Ten zestaw bardzo mnie ucieszył.
Po pierwsze Lootpile to chyba pierwszy producent, który zrobił pełen kompletny zestaw do cięcia.

Mamy tutaj
 1. Mata samogojąca
 2. Nożyk z ostrzami skalpela
 3. Linijkę aluminiową


It surprised me very much the dimension of the mat - is very narrow because the dimensions are 30cm x 10cm.But for me personally very fit. The length of 30cm is sufficient for most of the work with the width of 10cm makes it very easy to place and work in the cluttered workbench.

Zdziwiło mnie bardzo wymiar samej maty - jest bardzo wąska gdyż wymiary to 30cm x 10cm.
Jednak dla mnie osobiście bardzo podpasowała. Długość 30cm wystarcza do większości prac z szerokość 10cm bardzo ułatwia umieszczenie i pracę na zagraconym stole roboczym. Knife is also good quality, and most importantly it has: 1. metal heads, so do not break up the thread as is the case with plastic heads.
 2. uses standard blade so there will be no problem with the purchase of the additional backup
Nożyk również jest dobrej jakości i co najważniejsze ma:
 1. metalową głowice więc nie zerwiemy gwintu jak to bywa przy plastikowych głowicach.
 2. wykorzystuje standardowe ostrza więc nie będzie żadnego problemu z dokupieniem zapasowych


Handle is very light and for me a little too light but it's a matter of habit

Sama rączka jest bardzo lekka i dla mnie trochę za lekka ale to kwestia przyzwyczajeniaAdditionally, we have included 5 spare blades in very handy magazine.

Dodatkowo mamy w zestawie 5 zapasowych ostrzy w bardzo poręcznym magazynku.

Brush stand / Stojak na pędzleThe stand is lightweight but by the bending is stable. 
9 holes brushes than enough for brushes that we want to have on hand when painting. 
8 holes is sized perfectly for Lootpile brushes and the other with narrow handle and one hole is slightly larger so we can give you a brush another company here and for me it is a problem, however, because I have brushes of different manufacturers.
The larger hole suits for the biggest Lootpile brush 8F 

Stojak jest lekki ale dzięki wygięciu jest stabilny.
9 otworów na pędzle w zupełności wystarczy na pędzle, które chcemy mieć pod ręką przy malowaniu.
8 otworów jest wielkości idealnie dla pędzli Lootpile oraz innych w wąską rękojeścią a jeden otwór jest nieco większy więc możemy dać też pędzel innej firmy i tutaj jak dla mnie to jest pewien problem bo jednak mam pędzle różnych producentów.
Największy otwór pasuje dokładnie pod pędzel Lootpile o rozmiarze 8F


Glass dome / Szklana kopuła wystawowa 

 If you want to exhibit your works but do not want to get them settled dust or touched by a dome from Lootpile will be perfect. 
In the Lootpile offer there are three glass domes and I'have the average.

Dome dimensions:
 • 5cm x 7 cm
 • 8cm x x12cm
 • 10cm x 17cm
Jeśli chcecie wystawić swoje dzieła ale nie chcecie żeby się na nich osadził kurz bądź były dotykane to kopułki z Lootpile będą idealne.
W ofercie Lootpile dostępne są trzy szklane kopuły a ja mam średnią.

Wymiary kopół:
 • 5cm x 7 cm
 • 8cm x x12cm
 • 10cm x 17cm


 The dome is based on a wooden stand with the groove so you will have a stable and nicely matched set.

 Kopułka oparta jest na drewnianej podstawce w wyżłobieniem na kopułę więc będziemy mieli stabilny i ładnie dopasowany komplet.


Each dome is packed separately in a cardboard box and styrofoam

 Każda kopułka jest pakowana osobno w pudełko kartonowe oraz w styropianSummarizing:

Accessories from Lootpile really appealed to me. Perhaps the most brushes and cutting kit, but the best will show the numbers:

 • Synthetic brushes round and flat 9/10 
 • Set: Cutting mat, knife blades and aluminum ruler 9.5 / 10 
 • Brush stand 8/10 
 • The glass dome 9.5 / 10
 If you are interested in their assortment I invite you to the Facebook page and online store on Lootpile.eu

Podsumowując:

Akcesoria z Lootpile bardzo przypadły mi do gustu. Najbardziej chyba pędzle i zestaw do cięcia ale najlepiej pokażą to liczby:

 • Pędzle syntetyczne okrągłe i płaskie  9/10
 • Zestaw Mata do cięcia, nożyk z ostrzami i aluminiowa linijka  9,5/10
 • Stojak na pędzle  8/10
 • Szklana kopuła wystawowa 9,5/10
Jeśli jesteście zainteresowani ich asortymentem to zapraszam na stronę Facebook oraz sklep internetowy na Lootpile.eu


 Cheers / Pozdrawiam
Sławek "Kender" Łaczny

No comments:

Post a Comment