Thursday 31 December 2015

How to: Hill with a waste pond. PART 1 (Figurkowy Karnawał Blogowy)
Every month on the pages of our blogs is created Miniature blog carnival that aims at activating modelers and bloggers to act and modeling. Each month a different topic and on December Carnival, which fell to me as host, the theme is "Water, water, water."
So it's time for my work. 
The Concept was made, but unfortunately the desire was leaving everything to the last minute will never overpay especially in the modeling because unfortunately, some things need time. Especially when working with chemicals and the drying time.

Co miesiąc na łamach naszych blogów tworzony jest Figurkowy Karnawał Blogowy, który ma na celu aktywizację modelarzy i blogerów do działania i modelowania. Każdy miesiąc to inny temat a na grudniowy Karnawał, który przypadł mnie jako gospodarzowi, tematem jest "Woda, woda, woda".
Więc nadszedł czas na moją pracę.
Koncept był, chęci były ale niestety zostawianie wszystkiego na ostatnią chwilę nigdy nie przepłaca a szczególnie przy modelowaniu bo pewnych rzeczy niestety potrzebny jest czas. Szczególnie przy pracy z chemią i czasem schnięcia.

But one after another.
The same hill has to be in concept only the beginning because I wanted to add the platform to be able to play in this area in Warhammer 40K.


Implementation of the hill present at a glance:
 • Stand - MDF board
 • Profile of mountains - Styrofoam
 • The top layer (armor) - Bandages Plaster
 • Texture - White glue + sand and gravel.
And here already I encountered the first delay. I like plaster bandages because it gets very quickly, however, completely from drying is over 24 so I had to wait to put White glue and sand, which also had its wait while drying.

Ale po kolei.

Samo wzgórze ma być w zamyśle tylko początkiem ponieważ na nim będę chciał nadbudować platformy aby móc grać na tym terenie w Warhammera 40K.

Wykonanie wzgórza przedstawię w skrócie:
 • Podstawka - płyta MDF
 • Profil gór - styropian
 • Warstwa wierzchnia (pancerz) - Bandaże gipsowe
 • Tekstura - Wikol + piasek i żwirek.

I tutaj już napotkałem pierwsze opóźnienie. Jak lubię bandaże gipsowe bo robi się bardzo szybko to jednak całkowite zaschnięcie wynosi ponad 24h więc musiałem czekać na położenie wikolu i piasku, który też musiał swoje odczekać przy schnięciu.
Then paint with aero and Vallejo black Primer drying.

Następnie malowanie przy pomocy aero i czarnego Primera VallejoWhere are to be bare rocks I gave gray primer

Tam gdzie mają być gołe skały dałem szary PrimerTime for the colors of the earth.
Again aero + Vallejo Cam. Medium Brown and lightening with Hemp.


Czas na kolory ziemi.
Znowu aero + Velljo Cam. Medium Brown oraz rozjaśnienie z Hemp.


Lightening rocks made simply from the White put with aero.

Rozjaśnienia skał zrobiłem po prostu z Białego psikanego z aero.Next colors, which gave it a bit of character were Wash colours with airbrush: Brown, Dark Green and Dark Yellow.
More and more I am convinced to the combination of Wash + airbrush particularly on large surfaces. Earlier, I gave them only with brush and on figures, but here you can very quickly get a great result.


Następne kolory, które nadały trochę charakteru to Washe ale nakładane również z aero: Brown, Dark Green i Dark Yellow.
Coraz bardziej przekonuję się do kombinacji Wash + aero szczególnie na dużych powierzchniach. Wcześniej dawałem je tylko z pędzla i to na figurki a tutaj można bardzo szybko uzyskać świetny efekt.


Time for extras.
In a small puddle I want to give a worn out old barrel so I made them black primer and then Vallejo, Gunmetal and Rust.


Czas na dodatki.
W małym bajorku chcę dać zużyte stare beczki więc zrobiłem je czarnym podkładem a nastpnie Vallejo Gunmetal oraz Rust.

On completion I use Hull Red and Gory Red.
Than Chipping medium.
After drying drums went colors: Sobre Grey, French Blue and Green gunship.
And then stripping with a toothpick and a sharp brush and water.


Na dopełnieni użyłem jeszcze Hull Red oraz Gory Red.
Na to poszedł Chipping Medium.
Po wyschnięciu poszły kolory beczek: Sobre Grey, French Blue oraz Gunship Green.
A potem zdzieranie wykałaczką oraz ostrym pędzelkiem i wodą.


Some roots and twigs

Trochę korzeni i gałązek.It was time to water. I have a specific Woodland Scenics "Realistic Water", which I never used so it was a good time.

Puddle is to be similar to a swamp so the first ingot (about 10ml) I added two drops of Vallejo Light Grey Green and on outflows of barrels added some glow from the Livery Green.Przyszedł czas do Wody. Mam specyfik z Woodland Scenics "Realistic Water", którego nigdy nie używałem więc to był dobry moment.

Bajorko ma być podobne do bagna więc do pierwszej wlewki (ok 10ml) dodałem dwie krople Vallejo Light Grey Green a na wypływy beczek dodałem trochę poświaty z Livery Green.
Woodland recommended maximum applied layer of 1/8 inch thick, and wait 24 hours before the next layer. And here I noticed that the shrinkage effect is quite strong. The photo above shows the freshly poured a specific image below effect after about 24 hours.

Woodland zaleca nakładać warstwy max 1/8 cala grubości oraz odczekać 24h przed następną warstwą. I tutaj zauważyłem, że efekt skurczu jest dosyć mocny. Zdjęcie powyżej pokazuje świeżo nalany specyfik a zdjęcie poniżej efekt po ok 24h.After about 24 layer was not yet fully dried but I wanted to speed up so I added another volume of about 10ml but now I've added one drops Vallejo Light Grey Green.

Po ok 24h warstwa nie była jeszcze w pełni zachnięta ale chciałem przyspieszyć więc dodałem następną ilość ok 10ml ale teraz dodałem jedną krople Vallejo Light Grey Green.


Here, I can say that the effect is cumulative. At present, after more than 36h I have strongly reduced "water" but still not fully dried.

Today is the end of the month and so I can neither apply the next layer because the end result can be strange. I also can not impose static grass because it can stick to the water and the effect will be dramatic.


Tutaj mogę powiedzieć, że efekt się kumuluje. Aktualnie po ponad 36h mam mocno zredukowaną "Wodę" ale nadal nie w pełni zaschniętą.
Dziś jest koniec miesiąca a przez to nie mogę ani nałożyć następnej warstwy bo efekt końcowy może być dziwny. Nie mogę też nałożyć trawy statycznej bo może się przykleić do wody i efekt będzie dramatyczny.


On picture abowe you can see shrinkage effect of two ingots

Na zdjęciu powyżej, możecie zauważyć efekt kurczenia z dwóch dozowań


As a summary of this part I can say that:
 • Leaving everything at the last minute does not pay (AGAIN) 
 • Realistic Water is a cool specific but need to test its properties 
 • I really have to do a comparison Realistic Water Woodland and Still Water Vallejo and see the drying time and contraction.
Jako podsumowanie tej części mogę powiedzieć że:
 • odkładanie wszystkiego na ostatnią chwilę nie popłaca (ZNOWU)
 • Realistic Water to fajny specyfik ale trzeba przetestować jego własności
 • Koniecznie muszę zrobić porównanie Realistic Water z Woodland oraz Still Water z Vallejo i zobaczyć czas schnięcia i skurcz.

No comments:

Post a Comment